Regulamin i polityka prywatności

I. Definicje

§ 1

W niniejszym Regulaminie zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:
 1. „Serwis” - stronę główną www.vgcapital.pl oraz jej podstrony,
 2. „Wydawca” - właściciel Serwisu tj. VG CAPITAL Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (02-918), ul. Ojcowska 6, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000292680 REGON 141200528 NIP: 1132703093, e-mail: biuro@vgcapital.pl
 3. „Partner” - osoba fizyczna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub osoba prawna, która zawarła z Wydawcą umowę współpracy z Partnerem,
 4. „Użytkownik” - internauta, który korzysta z Serwisu,
 5. „Inwestycja” - zespół budynków usługowych, wielorodzinnych lub domów jednorodzinnych w trakcie realizacji lub już ukończony, który jest przedmiotem sprzedaży prowadzonej przez Partnera. W przypadku realizacji i oddania do użytkowania nieruchomości w etapach, każdy z tych etapów stanowi oddzielą inwestycję,
 6. „Nieruchomości” – mieszkania, domy jednorodzinne, lokale użytkowe, apartamenty wakacyjne, o których ogłoszenia zostały zamieszczone w Serwisie,
 7. „Wirtualny Spacer” - połączenie ze sobą kilku lub kilkunastu panoramicznych widoków, pomiędzy którymi Użytkownik może się swobodnie przemieszczać, co sprawia wrażenie poruszania się po Inwestycji.

II. Postanowienia ogólne

§ 2

Regulamin określa zasady świadczenia przez Wydawcę na rzecz Użytkowników usług drogą elektroniczną polegających na umożliwieniu im bezpłatnie:
 1. wyszukiwania ogłoszeń o Inwestycjach lub Nieruchomościach,
 2. uzyskiwania informacji o Nieruchomościach takich lub podobnych do wskazanych lub wyszukiwanych przez Użytkownika,
 3. nawiązywania kontaktu z Partnerem w sprawie Nieruchomości lub Inwestycji,
 4. skorzystania z pomocy doradcy,

§ 3

Do korzystania z Serwisu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Użytkownika. Wystarczający jest: dostęp do Internetu, posiadanie adresu e-mail oraz standardowy system operacyjny i najnowsza wersja jednej ze standardowych przeglądarek internetowych.

§ 4

Do prawidłowego korzystania z Serwisu wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Możliwe jest następnie ich skasowanie poprzez odpowiednie opcje dostępne w przeglądarce internetowej lub za pomocą innego oprogramowania.

§ 5

Zabronione jest podejmowanie jakichkolwiek działań mających na celu ingerencję w oprogramowanie Serwisu.

§ 6

Zabronione jest dodawanie do Serwisu jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, czyli naruszających obowiązujące przepisy prawa, zasady współżycia społecznego lub dobra osobiste osób trzecich.

III. Usługi

§ 7

Użytkownik ma możliwość skorzystania z następujących usług dostępnych w Serwisie:
 1. Wyszukiwania ogłoszeń o Nieruchomościach i informacji o Partnerach,
 2. Czatu z przedstawicielem Wydawcy lub Partnera,

§ 8

 1. Użytkownik ma możliwość korzystania z wyszukiwarki ogłoszeń o Nieruchomościach oraz informacji o Partnerach.
 2. W celu wyszukania Nieruchomości Użytkownik powinien podać lokalizację interesującej go Nieruchomości. Użytkownik może ograniczać wyniki wyszukiwania, podając interesujące go parametry, takie jak rodzaj wyszukiwanej Nieruchomości, cena, powierzchnia, liczba pokoi, termin oddania i inne dostępne w wyszukiwarce.

§ 9

 1. Użytkownik ma możliwość skorzystania z Wirtualnego Spaceru po wybranych Inwestycjach. Przy czym funkcja jest dostępna tylko dla niektórych Inwestycji.
 2. Majątkowe prawa autorskie do Wirtualnych Spacerów przysługują wyłącznie Wydawcy. Użytkownik nie może usuwać lub w jakikolwiek sposób zmieniać informacji o prawach autorskich, znakach towarowych lub innych prawach własności intelektualnej umieszczonych w Wirtualnych Spacerach.
 3. Korzystanie z Wirtualnych Spacerów jest możliwe wyłącznie w celach prywatnych. Wykorzystywanie Wirtualnych Spacerów w celach komercyjnych lub biznesowych jest zabronione.

IV. Usługa informowania Użytkownika o nieruchomościach

§ 10

 1. W ramach usługi informowania Użytkownika o nieruchomościach takich lub podobnych do wyszukiwanych przez niego w Serwisie lub wskazanych w formularzu w Serwisie, Wydawca będzie przekazywał informacje Użytkownikowi poprzez połączenia telefoniczne, wiadomości sms lub e-mail.
 2. Wydawca będzie dobierał nieruchomości w taki sposób, by były one jak najbardziej zbliżone, co do powierzchni, ceny i lokalizacji do wybranych lub wyszukiwanych przez Użytkownika Nieruchomości.

V. Reklamacje

§ 11

 1. Wszelkie reklamacje należy składać do Wydawcy za pośrednictwem formularza kontaktowego umieszczonego na stronie: www.vgcapital.pl, pocztą elektroniczną na adres e-mail biuro@vgcapital.pl, pocztą bezpośrednio na adres: VG Capital 03-715 Sp. z o. o. Warszawa, ul. Stefana Okrzei 1A, piętro 13
 2. W reklamacji należy podać dane Użytkownika niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis, na czym polegały nieprawidłowości w usłudze świadczonej przez Wydawcę.
 3. Wydawca rozpatrzy reklamację i poinformuje Użytkownika o wyniku jej rozpatrzenia terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.

VI. Dane osobowe

§ 12

 1. Użytkownik w celu skorzystania z usług - informowania go o nieruchomościach, kontaktu z Partnerem oraz pomocy doradcy musi wypełnić odpowiedni formularz. Wymagane jest tam podanie określonych danych osobowych. Również w korespondencji z Wydawcą Użytkownik może podać swoje dane osobowe, by umożliwić Wydawcy udzielenie odpowiedzi.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do skorzystania z powyższych usług oferowanych w Serwisie. Bez podania danych osobowych świadczenie tych usług nie będzie możliwe.
 3. Wszelkie dane osobowe, które Użytkownik wprowadzi do formularza, lub poda w korespondencji z Wydawcą, są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawie z dnia 18.07. 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Natomiast od dnia 25.05.2018 r. dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.

§ 13

 1. Administratorem danych osobowych jest Wydawca.
 2. Wydawca może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 3. W celu wykonania umów o świadczenie usługi dane Użytkowników będą udostępniane w szczególności Partnerom, których dotyczy zgłoszenie Użytkownika. W stosunku do tych danych ich administratorem będą odpowiednio Partnerzy.
 4. Wydawca informuje, że odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zapewniające hosting Serwisu, zajmujące się jego bezpieczeństwem, upoważnione do tego na podstawie odrębnych przepisów organy państwowe, Partnerzy, podmioty kontaktujące się z Użytkownikami w imieniu Wydawcy w celu poinformowania o stanie realizacji danej usług, dostawcy narzędzi do analityki ruchu w Serwisie, prowadzenia marketingu, wysyłki newsletterów oraz smsów.

§ 14

 1. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich weryfikacji lub poprawienia, a także usunięcia, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do Wydawcy.
 2. W stosunku do danych udostępnionych Partnerom zgodnie z § 13 ust. 3, żądanie, o którym mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, należy kierować odpowiednio do właściwego Partnera.
 3. Od dnia 25.05.2018 r. Użytkownik będzie miał również prawo ograniczenia przetwarzania i prawo przenoszenia danych osobowych. Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, wówczas Użytkownik będzie miał prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 4. Od dnia 25.05.2018 r. Użytkownik będzie miał również prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, w tym sprzeciwu dotyczącego przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego.

§ 15

 1. Wydawca przetwarza dane osobowe Użytkowników i wykorzystuje je w zakresie i w celu niezbędnym do realizacji usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu oraz w celu marketingowym polegającym na promocji Wydawcy oraz jego usług.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będą od dnia 25.05.2018 r. art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu.
 3. Wydawca na podstawie udzielonej przez Użytkownika dodatkowej i opcjonalnej zgody ma prawo do wysyłania do niego na podane adresy e-mail lub numery telefonu informacji marketingowych. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym może zostać w każdej chwili odwołana przez Użytkownika. W przypadku wyrażenia takiej zgody podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie także art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
 4. Wydawca może kontaktować się telefonicznie z użytkownikiem celem potwierdzenia weryfikacji, a także potwierdzenia poprawności przekazanych danych niezbędnych do realizacji usługi świadczonej przez Serwis.

§ 16

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny na realizację usług na rzecz Użytkownika przez Wydawcę, a po zakończeniu ich świadczenia przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania obowiązków Wydawcy na rzecz Użytkownika. Okres ten odpowiada długości okresu przedawnienia roszczeń. Dane osobowe przetwarzane w zakresie prowadzenia działań marketingowych będą przetwarzane przez czas ich prowadzenia przez Wydawcę lub wyrażenia przez Użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, lub odwołania zgody na wysyłanie informacji marketingowych na adres e-mail lub numer telefonu. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

§ 17

Wydawca stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

§ 18

 1. Wydawca będzie także rejestrował adres IP Użytkownika, pod którym będzie on korzystać z Serwisu.
 2. Wydawca na podstawie adresu IP Użytkownika i powiązanej z nim lokalizacji będzie optymalizował treść Serwisu, by była najlepiej dopasowana do potrzeb Użytkownika.
 3. Dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania, konsekwencją automatyzowania i profilowania takiego przetwarzania będzie umożliwienie przygotowania dla Użytkownika odpowiedniej oferty

VII. Pliki cookies

§ 19

 1. Wydawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Wydawcy lub innych podmiotów.
 2. Wydawca wykorzystuje zarówno pliki cookies wewnętrzne, czyli pochodzące z Serwisu, jak i zewnętrzne, czyli pochodzące od innych niż Wydawca podmiotów.
 3. Wydawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach: statystycznych, dopasowywania treści Serwisu do preferencji danego Użytkownika, marketingowych oraz zapewnienia prawidłowego działania Serwisu, a w szczególności utrzymania sesji po zalogowaniu.

§ 20

 1. Wydawca informuje Użytkowników, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.
 2. Wydawca wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Wydawcę, poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
 3. Pod poniższymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:
  • Firefox: support.mozilla .org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
  • Opera: help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies .html
  • Internet Explorer: windows.microsoft.com/pl-pl/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
  • Chrome: support.google.com/chrome/answer/95647?hl =pl

§ 21

Wydawca informuje także Użytkowników, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi. Może to powodować brak możliwości zalogowania się do Serwisu lub przerwanie sesji po zalogowaniu.

VIII. Postanowienia końcowe

§ 22

Regulamin znajduje się na stronie www.vgcapital.pl oraz w siedzibie Wydawcy wskazanej w postanowieniu § 1 pkt 2) Regulaminu.